Regulamin

Wprowadzenie

Niniejsze warunki i zasady regulują korzystanie ze strony internetowej www.martakaczmarski.com. Korzystając z tej strony, akceptujesz niniejsze  warunki w całości i bez zastrzeżeń. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek  częścią niniejszych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny.

Aby korzystać z tej witryny, musisz mieć ukończone  18 [osiemnaście] lat. Korzystając z tej strony i zgadzając się na te warunki, potwierdzasz, że  masz ukończone 18 lat.

Licencja na korzystanie z witryny internetowej

O ile nie określono inaczej, www.marta.kaczmarski.com jest właścicielem praw własności intelektualnej materiałów opublikowanych na  stronie z zastrzeżeniem licencji poniżej. Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

Możesz przeglądać,  drukować  pliki lub inne treści ze strony internetowej na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń podanych poniżej oraz w innych miejscach niniejszych warunków.


Nie wolno:

 • ponownie publikować materiałów z tej strony internetowej ani w druku, ani w mediach cyfrowych ani w dokumentach (w tym w publikowaniu na innej stronie internetowej);

 • sprzedawać, wynajmować lub podlicencjonować materiałów ze strony internetowej;

 • pokazywać publicznie jakiegokolwiek materiału ze strony internetowej;

 • reprodukować, powielać, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiałów na tej stronie w celach komercyjnych;

 • edytować lub w inny sposób modyfikować jakichkolwiek materiałów na stronie internetowej;

 • redystrybucji materiałów z tej strony internetowej - z wyjątkiem treści wyraźnie i wyraźnie udostępnionych do redystrybucji; 

 • ponownie publikować lub odtwarzać dowolną część tej witryny internetowej za pomocą ramek iframe lub screencraperów.

Tam, gdzie treść jest specjalnie udostępniana do redystrybucji, może być rozpowszechniana tylko w Twojej organizacji.

Dopuszczalne użycie

Nie wolno korzystać z tej witryny w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może powodować uszkodzenie strony internetowej lub zablokowanie jej dostępności  lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z prawem, nielegalny czy szkodliwy lub w związku z jakimkolwiek bezprawnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem.

Nie wolno używać tej witryny internetowej do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się z (lub są z nim powiązane) wszelkich programów szpiegujących, wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy, rootkitów lub innych złośliwe oprogramowanie komputerowe.

Nie wolno przeprowadzać żadnych systematycznych lub automatycznych czynności gromadzenia danych na lub w związku z tą witryną bez wyraźnej pisemnej zgody Marty Kaczmarski .

Obejmuje to:

 • scraping

 • data mining

 • data extraction

 • data harvesting

 • ‘framing’ (iframes)

 • Article ‘Spinning’

Nie wolno korzystać z tej strony internetowej ani żadnej jej części do przesyłania lub wysyłania niezamawianych informacji handlowych.

Nie wolno korzystać z tej witryny w celach związanych z marketingiem bez wyraźnej pisemnej zgody Marty Kaczmarski.

Ograniczony dostęp

Dostęp do niektórych obszarów tej witryny jest ograniczony. Marta Kaczmarski zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych obszarów tej witryny lub całej strony. Marta Kaczmarski może zmienić lub zmodyfikować tę politykę bez powiadomienia.

Jeśli Marta Kaczmarski dostarczy identyfikator użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do zastrzeżonych obszarów tej witryny lub innych treści lub usług, należy się upewnić, że identyfikator użytkownika i hasło są poufne. Tylko użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego hasła i identyfikatora użytkownika.

Marta Kaczmarski może wyłączyć identyfikator użytkownika i hasło według własnego uznania bez powiadomienia i wyjaśnienia.


Treść użytkownika

W niniejszych warunkach "treść użytkownika" oznacza materiał (w tym, bez ograniczeń, tekst, obrazy, materiały audio, materiały wideo i materiały audiowizualne) przesyłany na tę stronę w jakimkolwiek celu.

Licencjobiorca udziela firmie Marta Kaczmarski świadomej, nieodwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na używanie, reprodukowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję treści użytkownika na dowolnym istniejącym lub przyszłym nośniku. Udzielasz także firmie Marta Kaczmarski prawa do udzielania podlicencji na te prawa oraz prawa do wniesienia powództwa o naruszenie tych praw.

Treści użytkownika nie mogą być niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw przysługujących osobom trzecim i nie mogą prowadzić do działań prawnych przeciwko użytkownikowi lub Marta Kaczmarski lub osobom trzecim (w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem ).

Nie wolno przesyłać treści użytkownika do witryny internetowej, która kiedykolwiek była przedmiotem jakiegokolwiek zagrażającego lub faktycznego postępowania sądowego lub podobnej skargi.

Marta Kaczmarski zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania wszelkich materiałów przesłanych na tę stronę lub przechowywanych na serwerach https://martakaczmarski.com lub hostowanych lub publikowanych na tej stronie.

Marta Kaczmarski na podstawie niniejszych warunków w odniesieniu do zawartości użytkownika nie zobowiązuje się do monitorowania przedkładania takich treści lub publikowania takich treści na tej stronie.

Brak gwarancji

Niniejsza strona internetowa jest dostarczana "tak jak jest" bez żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych. Marta Kaczmarski nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do tej strony internetowej ani informacji i materiałów zawartych na tej stronie internetowej.

Marta Kaczmarski nie gwarantuje, że:

 • niniejsza strona internetowa będzie stale dostępna lub dostępna w ogóle; 

 • informacje na tej stronie są kompletne, prawdziwe, dokładne lub nie wprowadzają w błąd.

Nic na tej stronie nie stanowi, ani nie ma stanowić porady jakiegokolwiek rodzaju. 

Ograniczenia odpowiedzialności

Marta Kaczmarski nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do treści, użytkowania lub strony:

 • w zakresie, w jakim strona internetowa jest dostarczana bezpłatnie, za bezpośrednie straty;

 • za jakiekolwiek straty pośrednie, szczególne lub wtórne; 

 • za jakiekolwiek straty biznesowe, utratę przychodów, dochodów, zysków lub przewidywanych oszczędności, utratę kontraktów lub relacji biznesowych, utratę reputacji,  utratę lub uszkodzenie informacji lub danych.

Te ograniczenia odpowiedzialności obowiązują nawet wtedy, gdy Marta Kaczmarski została wyraźnie poinformowana o potencjalnej stracie.

Rozsądek

Korzystając z tej strony, zgadzasz się, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym oświadczeniu o zrzeczeniu się strony są uzasadnione.

Jeśli uważasz, że nie są one uzasadnione, nie możesz korzystać z tej witryny.

Inne strony

Zgadzasz się, że nie będziesz osobiście zgłaszać żadnych roszczeń przeciwko  pracownikom Marta Kaczmarski w związku z ewentualnymi i stratami poniesionymi przy korzystaniu  ze strony internetowej.

Bez uszczerbku dla powyższego paragrafu, zgadzasz się, że ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych będą chronić oferentów, pracowników, agentów, filie, następców, cesjonariuszy i podwykonawców, a także https://martakaczmarski.com

Postanowienia

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej strony o zrzeczeniu się odpowiedzialności jest, lub okaże się, niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, nie wpłynie to na wykonalność pozostałych postanowień niniejszej strony internetowej zrzeczenie się odpowiedzialności.

Odszkodowanie

Niniejszym zabezpieczasz https://martakaczmarski.com i zobowiązujesz się do ochrony https://martakaczmarski.com przed wszelkimi stratami, szkodami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym, bez ograniczeń, kosztami prawnymi i wszelkimi kwotami zapłaconymi przez https://martakaczmarski.com na rzecz strony trzeciej w celu zaspokojenia roszczenia lub sporu za radą doradców prawnych https://martakaczmarski.com poniesionych lub poniesionych przez https://martakaczmarski.com wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez Ciebie któregokolwiek postanowienia tych warunki lub wynikające z jakiegokolwiek roszczenia, że naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszych warunków.

Naruszenie niniejszych warunków

Bez uszczerbku dla innych uprawnień Marta Kaczmarski wynikających z niniejszych warunków, w przypadku naruszenia w jakikolwiek sposób niniejszych warunków, Marta Kaczmarski może podjąć takie działania, jakie uzna za stosowne, aby uporać się z naruszeniem, w tym zawiesić dostęp do strony internetowej, uniemożliwić dostęp do strony internetowej, zablokować dostęp do strony internetowej komputerom używającym adresu IP, skontaktować się z dostawcą usług internetowych w celu zablokowania dostępu do witryny i / lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi.

Zmiana warunków

Marta Kaczmarski może zmienić te warunki kiedy uzna za stosowne. Zmienione zasady i warunki będą miały zastosowanie do korzystania z tej strony internetowej od daty opublikowania zmienionych warunków na tej stronie. Należy regularnie sprawdzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualną wersją.

Marta Kaczmarski może przenieść, poddać podwykonawstwo lub w inny sposób poradzić sobie z prawami i / lub zobowiązaniami https://martakaczmarski.com na mocy niniejszych zasad i warunków bez powiadamiania użytkownika ani uzyskania jego zgody.

Użytkownik nie może przenosić, podzlecać lub w inny sposób dysponować swoimi prawami i / lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków.

Rozłączność

Jeżeli postanowienie niniejszych warunków zostanie określone przez sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem i / lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Jeśli jakiekolwiek niezgodne z prawem i / lub niewykonalne postanowienie byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, gdyby jego część została usunięta, ta część zostanie uznana za usuniętą, a pozostała część tego postanowienia będzie nadal obowiązywać.

Cała umowa

Niniejsze warunki wraz z  Polityką prywatności firmy stanowią całość porozumienia między Użytkownikiem a Marta Kaczmarski. w związku z korzystaniem z tej witryny i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy dotyczące korzystania z tej witryny. 

Prawo i jurysdykcja

Niniejsze zasady i warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem ONTARIO, KANADA, a wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów ONTARIO, KANADA.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz jakieś pytania dotyczące naszych Warunków korzystania z usługi, prosimy o kontakt przez e-mail na adres marta.kaczmarski@gmail.com.